Προσευχή Για Ανάρρωση Από Ασθένεια

January 12, 2019

Προσευχή Για Ανάρρωση Από Ασθένεια


Τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν πολλές ιώσεις και μια τέτοια μας έστειλε στην πόρτα του νοσοκομείου χθες το πρωί.

Η επιστήμη είναι δοσμένη από το Θεό και κάνει τη δουλειά της αλλά και εμείς με την πίστη μας πρέπει να κάνουμε τη δική μας.

Ας δούμε λοιπόν μια προσευχή για ταχεία ανάρρωση από τις ασθένειες.

Φλογίζει η κάμινος αμέτρων πόνων και κατακαίει με πυρετού λοιμικής με η φλόξ απαύστος η αναιδέστατος. Αλλά τη δρόσωτου ελέους σου, Σώτερ, ανάμειξον ψάλλοντα. Ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών.

Οδυνηρός στενάζομεν απο κλίνης οδύνης ημών και απο λοιμώδους ασθενείας κράζομεν προς σέ τον φιλάνθρωπον τα της καρδίας όμματα νύν αναπετώντες την υγείαν αιτούμεν. Επίσκεψαι ημάς, Σώτερ, και ανάστησον ψάλλειν, λαός υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Δέσποτα, Δέσποτα παντοκράτορ, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών, ο παιδεύων και πάλιν ιώμενος, τον αδελφόν ημών (…) τον ασθενούντα επίσκεψαιεν τω ελέει σου, και έκτεινον τον βραχίονα σου τον αόρατον, τον πλήρη ιάσεως και θεραπείας, και ίασαι αυτόν, εξανιστών απο κλίνης και αρρώστιας, επιτίμησον τω πνεύματι της ασθενείας, απόστησον απ’ αυτού πάσαν πληγήν, πάσαν αλγηδόνα, πάσαν μάστιγα, πάσαν πυρετόν ή ρίγος, και εί τι εστίν εν αυτώ πλημμέλημα, ή ανόμημα άνες, άφες, συγχώρησον δια την σήν φιλανθρωπίαν.


Διαφ.
Δέσποτα, Δέσποτα παντοκpάτοp, ιατρέ ψuχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών, ο παιδεύων και πάλιν ιώμενος, τον αδελφόν ημών (…) τον ασθενούντα επίσκεψαιεν τω ελέει σου, και έκτεινον τον βραχίονα σου τον αόρατον, τον πλήρ...

Τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν πολλές ιώσεις και μια τέτοια μας έστειλε στην πόρτα του νοσοκομείου χθες το πρωί.

Η επιστήμη είναι δοσμένη από το Θεό και κάνει τη δουλειά της αλλά και εμείς με την πίστη μας πρέπει να κάνουμε τη δική μας.

Ας δούμε λοιπόν μια προσευχή για ταχεία ανάρρωση από τις ασθένειες.

Φλογίζει η κάμινος αμέτρων πόνων και κατακαίει με πυρετού λοιμικής με η φλόξ απαύστος η αναιδέστατος. Αλλά τη δρόσωτου ελέους σου, Σώτερ, ανάμειξον ψάλλοντα. Ευλογητός ο Θεός ο των πατέρων ημών.Οδυνηρός στενάζομεν απο κλίνης οδύνης ημών και απο λοιμώδους ασθενείας κράζομεν προς σέ τον φιλάνθρωπον τα της καρδίας όμματα νύν αναπετώντες την υγείαν αιτούμεν. Επίσκεψαι ημάς, Σώτερ, και ανάστησον ψάλλειν, λαός υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας.

Δέσποτα, Δέσποτα παντοκράτορ, ιατρέ ψυχών και σωμάτων, ο ταπεινών και ανυψών, ο παιδεύων και πάλιν ιώμενος, τον αδελφόν ημών (…) τον ασθενούντα επίσκεψαιεν τω ελέει σου, και έκτεινον τον βραχίονα σου τον αόρατον, τον πλήρη ιάσεως και θεραπείας, και ίασαι αυτόν, εξανιστών απο κλίνης και αρρώστιας, επιτίμησον τω πνεύματι της ασθενείας, απόστησον απ’ αυτού πάσαν πληγήν, πάσαν αλγηδόνα, πάσαν μάστιγα, πάσαν πυρετόν ή ρίγος, και εί τι εστίν εν αυτώ πλημμέλημα, ή ανόμημα άνες, άφες, συγχώρησον δια την σήν φιλανθρωπίαν.Ναί, Κύριε, φείσαι του πλάσματος σου, εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών, μεθ’ ου ευλογητός ει, συν τω παναγίω, και αγαθώ, και ζωοποιώ σου Πνεύματι, νύν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ άγιε, ιατρέ ψυχών και σωμάτων ημών, ο πέμψας τον μονογενή σου υιόν, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, πάσαν νόσον ιώμενος και εκ θανάτου λυτρούμενος, ος και τον Λάζαρον εκ νεκρών ήγειρας, και ζωήν αυτώ χαρισάμενος, ίασαι και τον δούλον σου (…) εκ της περιεχούσης αυτόν σωματικής αρρώστιας και ζωοποίησον αυτόν κατα την σήν ευάρεστον δια της χάριτος του Χριστού σου, ίνα και την οφειλομένην σοι προσκύνησιν και ευχαριστίαν εν αγαθοεργία αποπληροί, πρεσβείαις της υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των τιμίων, επουρανίων, θείων, ωοερών, αυλον δυνάμεων ασωμάτων, του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των αγίων σωδόξων και πανευφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων, ελεήσαι και σώσαι ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

ΠΗΓΗ: www.orthodoxia.online

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα...

Διαβάστε επίσης: