Όταν μελαγχολείτε να λέτε αυτή την προσευχή και τίποτα δεν θα σας αγγίζει

October 20, 2023

Όταν μελαγχολείτε να λέτε αυτή την προσευχή και τίποτα δεν θα σας αγγίζει


Διαφ.

Προσευχή κατά της μελαγχολίας

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Σωτήρ ημών, Μακρόθυμε, Πολυεύσπλαχνε και Παντοδύναμε, το της φιλανθρωπίας ανεξιχνίαστον πέλαγος, η ανεξάντλητος της αγαθότητος πηγή, η κραταιά αντίληψις και βοήθεια των απηλπισμένων.

Κατάπεμψον τους πλουσίους Σου οικτιρμούς επί τον δούλόν Σου τούτον (…), τον περιπεσόντα εν μελαγχολία και ρύσαι αυτόν από πάσης θλίψεως και καταθλίψεως, άγχους και αγωνίας, απογοητεύσεως, πικρίας και στενοχωρίας.

Χορήγησον την ίασιν εκ της συνεχούσης αυτόν ασθενείας και αδυναμίας, ζάλης και ταραχής.

Δώρησαι αυτώ την εκ πάντων των ανιαρών και ραθύμων καταστάσεων απαλλαγήν.

Ναί, ευδιάλλακτε και πολυέλεε Κύριε, εμφύτευσον εν τη καρδία αυτού χαράν και ευφροσύνην, πραότητα και γαλήνην.

Άγγελον εξ αγίου ουρανίου κατοικητηρίου Σου απόστειλον αυτώ, φύλακα άγρυπνον, ενισχύοντα αυτόν και προστατεύοντα από παντός κακού και επηρείας του πονηρού.

Ανάτειλον φως ιλαρόν εν τω προσώπω αυτού, φως αναψυχής, αγαλλιάσεως και ειρήνης,

Χάριτι του ανάρχου Σου Πατρός και του ζωοποιού Σου Πνεύματος, ευχαίς και πρεσβείαις της παναχράντου Σου Μητρός και πάντων των Αγίων. ΑΜΗΝ.


Πηγή